مجله‌‌ علمی پژوهشی

مجله آينه معرفت:

صاحب امتياز: دانشكده الهيات و اديان دانشگاه شهيدبهشتى

مدير مسئول: دكتر حسن سعیدی

سردبير: دكتر حسن سعیدی

مدير داخلى: دكتر مریم سالم

کارشناس نشریه: حسین مقیسه

اعضاى هيئت تحريريه به ترتيب الفبا:
دكتر محمد ابراهيمى وركيانى (استاديار دانشگاه شهيدبهشتى)
دكتر سيدعلى‏‌اكبر افجه‌‏اى (استاد دانشگاه علامه طباطبايى)
دكتر رضا اكبريان (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر محسن جوادى (دانشيار دانشگاه قم)
آيت‌‏الله دكتر سيدحسن سعادت مصطفوى (دانشيار دانشگاه امام صادق)
دكتر حسن سعيدى (دانشيار دانشگاه شهيدبهشتى)
دكتر محمدعلى شيخ (استاد دانشگاه شهيدبهشتى)
دكتر منوچهر صانعى (استاد دانشگاه شهيدبهشتى)
دكتر قربان علمى (دانشيار دانشگاه تهران)

ويراستار: فروغ كاظمى‏

حروف‌چين: مريم ميرزايى‏

نشانى: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده الهيات و اديان، دفتر مجله، كدپستى: 1983963113

وبگاه: https://jipt.sbu.ac.ir

ایمیل: ayenehmarefat@sbu.ac.ir

تلفكس: 22431785

تلفن: 29905694

چاپ و صحافى: چاپخانه دانشگاه شهيدبهشتى

توجه: مقالات مندرج بازتاب آراى نويسندگان است.
 
فصل‌نامه آينه معرفت در تاريخ 86/11/17 طى نامه 3/10323 توسط كميسيون نشريات وزارت علوم و تحقيقات و فناورى رتبه علمى پژوهشى را دريافت نموده است. فصل‌نامه آينه معرفت از شماره 37 به بعد در وبگاه زير به طور تمام متن قابل بازيابى است.
 
توجه: به‌منظور دانلود هر نسخه از مجله روی عنوان آن کلیک نمایید.