معاونان

ابراهیم نویی
استادیار

معاون پژوهشی

29905679
e_noei@sbu.ac.ir
رزومه
مریم سالم
استادیار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29905687
m_salem@sbu.ac.ir
رزومه