ارتباط با دانشکده

دفتر ریاست​: 29902527
معاونان: 29905679
معاون گروه معارف: 29905676
گروه معارف اسلامی: 29902274
گروه ادیان و عرفان، و فلسفه و کلام: 29905688
گروه تاریخ و تمدن و فقه سیاسی: 29905681
آموزش کارشناسی: 29905674
آموزش تحصیلات تکمیلی​: 29905673 و 29905672
دبیرخانه: 29902530
مدیر اجرایی: 29902256
کارشناس پژوهشی: 29902262
دفتر نشریه: 29905694
کتابخانه دانشکده​: 29902259
وبگاه​: 29905685 

تهران، اوین، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده الهیات و ادیان
29902527
the_rel@sbu.ac.ir
رئیس دانشکده: m-semnoon@sbu.ac.ir
معاون پژوهشی: e_noei@sbu.ac.ir
 معاون آموزشی: m_salem@sbu.ac.ir