گروه های مرکز تحقیقات وقف

1 . گروه مطالعه و تحقيق در موقوفات ايران اعم از قلمرو مسلمانان و غير مسلمانان

 

2 . گروه مطالعه و تحقيق در موقوفات جهان اسلام

 

3 . گروه مطالعه و تحقيق در موقوفات اديان الهي و غير الهي در خارج از جهان اسلام