صفحه اصلی
انجمن علمی حکمت و کلام دانشگاه شهید بهشتی: بازدید از کنیسه و اعمال عبادی دین یهود ، با توضیحات حاخام دکتر حمامی رییس انجمن کلیمیان.
  • 74 بازدید

انجمن علمی حکمت و کلام دانشگاه شهید بهشتی:

⛪ بازدید از کنیسه و اعمال عبادی دین یهود ، با توضیحات حاخام دکتر حمامی رییس انجمن کلیمیان.


 


 


 


 


 

 

افزودن نظرات