انجمن های علمی

انجمن های علمی در چهار گروه معارف اسلامی، عرفان، تاریخ و حکمت و کلام برگزار می گردد.