ارتباط با ما

آدرس: تهران ـ اوین ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده  الهیات و ادیان

 
تلفن: 29902527-021
دورنگار:  22431785-021

 

ویژه دانشجویان:
 
ارتباط با رئیس دانشکده:    M_Babapour@sbu.ac.ir   
ali.ghasemi@yahoo.com  :ارتباط با معاون آموزشی دانشکده
ارتباط با معاون پژوهشی دانشکده:  a_ahmadvand@sbu.ac.ir 
 
 

 
دفتر ریاست دانشکده​
 
29902527
معاونان دانشکده
 
معاون آموزشی
معاون پژوهشی
 
29902527
29905679
مدیر گروه ها
 
معارف اسلامی/دروس عمومی
معاون گروه معارف
 ادیان و عرفان - فلسفه و کلام
تاریخ و تمدن- فقه سیاسی
 
 
 
29902274
29905676
29905688
29905677
 
آموزش کارشناسی/دروس عمومی​
 
مسئول آموزش
 
29905674
 
29902529
آموزش تحصیلات تکمیلی​
 
29905673
29905672
دبیرخانه​
 
29902530
مدیر اجرایی​
 
29902256
کارشناس پژوهشی​
 
29902262
دفتر نشریه
 
29905694
کتابخانه​
 
29902259
سایت​
 
29905685